Unik Försäkring är mycket försiktiga vid behandling av personuppgifter för att skydda din personliga integritet. De personuppgifter som lämnas till Unik Försäkring behandlas i enlighet med gällande lag eller annan författning.

Personuppgifterna inhämtas normalt direkt från dig som är kund eller som är intresserad av att bli kund, men kan även hämtas från Transportstyrelsen, annan försäkringsförmedlare eller från samarbetspartners, till exempel. För att hålla våra register aktuella, kompletterar vi personuppgifterna löpande från privata och offentliga register, till exempel Transportsstyrelsen. Unik Försäkring kan även spela in eller på annat sätt dokumentera din kommunikation med oss.

Unik Försäkring tar in uppgifter om dig, men även om försäkrad, medförsäkrad, inbetalare, förmånstagare och kreditgivare. Det är uppgifter som namn- och adressuppgifter, personnummer och i vissa fall även uppgifter om yrke, ekonomiska förhållanden och hälsotillstånd.

Personuppgifterna får användas inom Unik Försäkring för att ge en helhetsbild av ditt engagemang, för att kunna ge en god service, men även för marknadsföring, statistik, marknads- och kundanalyser. Personuppgifterna används också för att Unik Försäkring ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter samt fullgöra avtal och åtgärder som har begärts innan eller efter ett avtal har träffats. Personuppgifterna används för att Unik Försäkring ska kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten.

Personuppgifterna används i första hand inom Unik Försäkring , men kan lämnas ut till andra företag, föreningar, organisationer som Unik Försäkring samarbetar med, inom och utom EU- och EES-området, och till myndigheterna om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Uppgifter om ditt sakförsäkringsinnehav kan även lämnas ut till personer som du delar hushåll med. Unik Försäkring kan arkivera och behandla ansökningshandlingar och övriga uppgifter oavsett om försäkring tecknas eller inte. Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än nödvändigt. Vi sparar personuppgifterna den tid som kan föranledas enligt gällande rätt, till exempel tillämpliga preskriptionstider och krav enligt försäkringsrörelse, bokförings- eller redovisningslagen. Du har rätt att inkomma med en begäran om att dina uppgifter raderas och vi kommer då att pröva din begäran i enlighet med Dataskyddsförordningen.

En gång om året har du rätt att kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter vi har om dig, efter en skriftlig ansökan*). Eventuella felaktiga personuppgifter kan du självklart be att få rättade.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Unik Försäkring som du har ingått avtal med eller annars lämnat personuppgifter till, eller som har erhållit dina personuppgifter från tredje man, såsom Transportstyrelsen, annan försäkringsförmedlare eller från samarbetspartners i samband med avtal. Unik Försäkring har därutöver inrättat gemensamma kundregister som innehåller allmänna uppgifter om kunder, såsom namn, kontaktuppgifter och uppgifter om engagemang. För behandling av personuppgifter i gemensamma kundregister, såvitt gäller inhämtande av personuppgifter från externa register, är Unik Försäkring , gemensamt personuppgiftsansvarig.

*) skicka e-postmeddelande till info@unikforsakring.se eller skriv till: Personuppgiftsansvarig Unik Försäkring Industrivägen 7, Box 1181, 171 23 Solna.